Menu   Search   Share


Zipper Sayings
Top Sayings about Zippers

Nice pants. Can I test the zipper?


Men wear the pants, but women control the zipper.


 Sayings     Share   Search   Menu